Zhotovení Projektové dokumentace

Pro řádné a rychlé vyřízení všech povolení se zamýšleným realizačním záměrem připraví naše Technické oddělení Projektovému manažerovi pro Stavební úřad a další dotčené orgány státní správy kompletních 6 PARÉ veškeré nové Projektové dokumentace.

Součástí celé Projektové dokumentace jsou tyto části:
a) Stavební dokumentace stávajícího stavu
b) Stavební dokumentace nového stavu
c) Technická zpráva, Statický výpočet pro stavební část
d) Kompletní výkresová dokumentace výtahové technologie
e) Průvodní Technická zpráva, Statický výpočet jednotlivých součástí výtahu
f) Všechny nezbytné certifikáty a Potvrzení

Všechny tyto níže uvedené úřady požaují celé Paré:
* Krajská Hygienická stanice (opatření proti hluk)
* Hasičský Záchranný sbor (zamezení vzniku požáru)
* Odbor Život. prostředí (likvidace vzniklých odpadů)
* Úřad Památkové péče (v architektonicky chráněných a cenných lokalitách)
* Stavební úřad (povolení stavebního záměru)

Případně to mohou být další úřady a firmy, které příslušný Stavební úřad pověří ve svých podmínkách a které jsou účastníkem povolovacího řízení.
Z naší praxe uvedeme například Báňský úřad – výtahy nad bývalými důlními díly, METROPROJEKT – naše výtahy nad pražskými tunely, aj.

pd