Vyřízení všech povolení

Při vyřizování Ohlášení stavby, případně Stavebního povolení výstavby nebo podstatných změn parametrů nového výtahu necháváme na našich zákaznících samých, aby si sami svobodně zvolili (dle svých časových možností a schopností), zda vše na státních úřadech vyřídí svými silami sami, anebo za domluvený příplatek nás formou tzv. Plné moci k zastupování přímo pověří.

Pokud jsme vámi pověřeni, o vše se postaráme již sami. Vyřídíme tak za vás všechna nezbytná povolení a souhlasy, nutnou dokumentaci
i případná osobní jednání na všech dotčených státních úřadech, pokud o ně úřady požádají, včetně veškeré požadované součinnosti (z naší praxe nejčastěji osobní jednání vyžadují Stavební úřady, Hasičský Záchranný sbor a Úřad Památkové péče).

V této věci budeme potřebovat některé další důležité dokumenty, bez kterých to nepůjde. Osobně vás budeme informovat, o které dokumenty jde.


Vyřízení Stavebního povolení
(úřední a správní poplatek / kolek ve výši 5.000,- Kč)
Změny, úpravy a vylepšení některých zásadních parametrů vašeho výtahu většinou provází zásahy do statiky domu, byť v minimálním rozsahu.
Proto Stavební úřady tyto úpravy jednoznačně posuzují jako náročnější stavební záměr s úmyslem provedení plánovaných, podstatných změn
oproti původnímu stavu a podmiňují zahájení prací vydáním řádného Stavebního povolení.

Stavební povolení má platnost 2 roky ode dne nabytí tzv. Právní moci. Po zhotovení výtahu a dokončení všech souvisejících prací
se za oficiální ukončení prací považuje tzv. Kolaudace na místě stavby a posléze vydaný souhlasný tzv. Kolaudační souhlas s novým stavem.


Vyřízení Ohlášení stavby
(úřední a správní poplatek / kolek ve výši 500,- Kč)
Stavební úřady výměny výtahů bez jakýchkoliv zásahů do statiky domu posuzují jako prostou výměnu / provádění udržovacích prací
s úmyslem provedení plánovaných doplnění či změn v souladu s platnou legislativou. Proto se v praxi používá nižšího statusu:
vydáním tzv. Ohlášením stavby.
Po provedení výměny výtahu a dokončení všech souvisejících prací se za oficiální ukončení prací považuje tzv. Souhlas s užíváním stavby.


Další úřady a orgány, které se k plánované výměně výtahu vyjadřují a jejichž souhlasné stanovisko je před podáním na místně příslušný
Stavební úřad nutné získat:

* Krajská Hygienická stanice (opatření proti hluk)
* Hasičský Záchranný sbor (zamezení vzniku požáru)
* Odbor Život. prostředí (likvidace vzniklých odpadů)
* Úřad Památkové péče (v architektonicky chráněných a cenných lokalitách)
* Stavební úřad (povolení stavebního záměru)

Případně to mohou být další úřady a firmy, které příslušný Stavební úřad pověří ve svých podmínkách a které jsou účastníkem povolovacího řízení.
Z naší praxe uvedeme například Báňský úřad – výtahy nad bývalými důlními díly, METROPROJEKT – naše výtahy nad pražskými tunely, aj.

zp