Předání výtahu

Po dokončení kompletní montáže a veškerých souvisejících finálních prací jsme připravení řádně předat hotové dílo.
Na místě se vše zkontroluje, prověří se kompletní funkčnost vašeho zcela nového výtahu a sepíše se řádný, tzv. Předávací protokol.
Současně jsou navráceny všechny zapůjčené klíče, realizační a skladové prostory.

Nakonec zákazník vždy obdrží jedno kompletní paré celé související Předávací a realizační dokumentace (veškeré návody, certifikáty, prohlášení, doporučení, Projektová dokumentace s technickými výkresy, atp.).

Ihned po zahájení tzv. Zkušebního provozu ihned oslovíme tzv. Notifikovanou osobu – zcela nezávislou zkušebnu, provádějící státní odborný dozor (např. Státní strojírenský zkušební ústav), který na místě realizace ověří tzv. shodu s normami a vydá certifikát, který potvrzuje soulad se všemi platnými bezpečnostními normami.

Jakmile obdržíme tento certifikát, potvrzující tuto shodu, barevnou kopii přikládáme k finálnímu oznámení místně příslušnému Stavebnímu úřadu o dokončení díla a zahájení řízení – tzv. Souhlasu s užíváním stavby, respektive zahájení Kolaudace stavby.

c
h