Montážní a stavební práce

Po oficiálním převzetí staveniště, ještě před zahájením všech montážních prací, od nás obdržíte závazný, časový harmonogram prací.
V tomto harmonogramu jsou uvedeny všechny práce, které budeme na místě provádět a jich konkrétní termín provádění, Kontrolní dny stavby a termín přesného data spuštění již vašeho nového výtahu.

Celý proces provádění prací lze zjednodušeně rozdělit celkem na čtyři dílčí části:
a) zaměření všech stávajících inženýrských sítí v místě výstavby
b) provedení výkopových prací, zhotovení prohlubně výtahu
c) výstavba výtahové šachty, včetně opláštění
d) finální montáž nové výtahové technologie
e) provedení všech dokončovacích prací (související zednické a začišťovací práce, celkový úklid, provedení průběžných revizí)

Na jednotlivých podlažích uvnitř domu pak probíhají stavební úpravy, týkající se montáže nových šachetních dveří a souvisejících úprav podlahy
(nové lino, dlažba) a stavebních úprav dveřních otvorů (zednické špalety, výmalba).

V průběhu vlastní realizace také probíhají dílčí revize jednotlivých komponent po jejich namontování a prověření funkčnosti.
V momentě, kdy je namontována a ověřena kompletní výtahová technologie, jsou dokončeny všechny nutné a průběžné dílčí revize, je neprodleně zahájen tzv. Zkušební provoz. Nový výtah musí jezdit co nejdříve!

h