Právě jsme obdrželi SOUHLAS Stavebního úřadu s výstavbou nového výtahu v Hořovicích!

vloženo: 30. 11. 2015

Dnešního dne jsme obdrželi řádně vydané Stavební povolení, o které jsme žádali v rámci plánované výstavby nového výtahu uvnitř bytového domu v Hořovicích.

Vyřízení Stavebního povolení jsme zajišťovali za našeho zákazníka sami, na základě tzv. předem udělené Plné moci. Před tím jsme však museli vytvořit Kompletní projektovou dokumentaci, kterou vždy Stavebnímu úřadu předem předkládáme.

Jde zejména o tyto dílčí části:

1) Projektová dokumentace stávajícího stavu domu (půdorys typového patra domu, řez budovou)
2) Projektová dokumentace nového stavu (s již zakreslenou pozicí nového výtahu – půdorysy a řezy budovou)
3) Požárně bezpečnostní řešení stavby (v souladu se všemi řešenými požárními úseky celé budovy)
4) Souhlasné stanovisko Krajské Hygienické stanice (splnění hlukových limitů)
5) Souhlasné stanovisko Hasičského Záchranného sboru (splnění protipožárních limitů)
6) Kompletní technická dokumentace našeho českého výtahu včetně certifikátů
7) Průvodní Technická zpráva
8) Statické posouzení celé konstrucke výtahové šachty a výtahové technologie

To vše vždy ve 6-terém provedení (paré).